Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VAN REENEN MEUBELEN zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken , zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VAN REENEN MEUBELEN worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VAN REENEN MEUBELEN  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van VAN REENEN MEUBELEN zijn vrijblijvend en VAN REENEN MEUBELEN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VAN REENEN MEUBELEN. VAN REENEN MEUBELEN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en of diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief montagekosten.

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie in de week voorafgaand aan de aflevering. Betaling contant of per pin bij afhalen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is VAN REENEN MEUBELEN gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen van de aangeboden producten en of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na mededeling van de prijsverhoging door VAN REENEN MEUBELEN.

Artikel 4. Levering

4.1 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door VAN REENEN MEUBELEN overschreden wordt, met een minimum van 4 weken, zal VAN REENEN MEUBELEN u hiervan op de hoogte brengen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met VAN REENEN MEUBELEN te ontbinden, door dit schriftelijk (per brief of e-mail) aan VAN REENEN MEUBELEN te melden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VAN REENEN MEUBELEN verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Privacy policy

6.1 VAN REENEN MEUBELEN zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in één of meer bestanden.

6.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door VAN REENEN MEUBELEN kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan.

6.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

6.4 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 7. Garantie

7.1 VAN REENEN MEUBELEN geeft op alle goederen onderdelengarantie, dit houdt in dat wij kosteloos de onderdelen leveren wanneer er onverhoopt iets defect raakt binnen de gestelde garantietermijn, onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot eigen-installatie en met uitzondering van B-keus,en éénmalige fabrieksrestanten en/of showroommodellen, welke u met hoge korting koopt. Ook nadat de garantietermijn is verlopen, zal VAN REENEN MEUBELEN u een uitstekende service bieden.

7.2 De garantietermijn van onze nieuwe producten is 2 jaar. 

7.3 VAN REENEN MEUBELEN kan derhalve niet instaan voor haar producten bij niet-professionele montage.

7.4 Bij constateren van geen of niet deugdelijk onderhoud en bij het niet deugdelijk gebruiken van het product zal VAN REENEN MEUBELEN geen garantie kunnen verstrekken.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u VAN REENEN MEUBELEN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk ( per brief of e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VAN REENEN MEUBELEN de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen of te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering en of afhalen aan VAN REENEN MEUBELEN te retourneren. LET OP!! producten die speciaal in opdracht van u gemaakt en of besteld en of vermaakt zijn, vallen buiten dit recht.

8.4 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien ongebruikt en in onbeschadigde originele verpakking, tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en de administratie kosten daarvan voor uw rekening komen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan,verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VAN REENEN MEUBELEN, dan wel tussen VAN REENEN MEUBELEN en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VAN REENEN MEUBELEN, is VAN REENEN MEUBELEN niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VAN REENEN MEUBELEN.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VAN REENEN MEUBELEN ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk ( per brief of e-mail) mee te delen en zulks zonder dat VAN REENEN MEUBELEN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VAN REENEN MEUBELEN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan VAN REENEN MEUBELEN schriftelijk opgave doet van een adres, is VAN REENEN MEUBELEN  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan VAN REENEN MEUBELEN schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door VAN REENEN MEUBELEN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VAN REENEN MEUBELEN deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met VAN REENEN MEUBELEN in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VAN REENEN MEUBELEN vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VAN REENEN MEUBELEN zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken , zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VAN REENEN MEUBELEN worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VAN REENEN MEUBELEN ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van VAN REENEN MEUBELEN zijn vrijblijvend en VAN REENEN MEUBELEN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VAN REENEN MEUBELEN. VAN REENEN MEUBELEN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en of diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief montagekosten.

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie in de week voorafgaand aan de aflevering. Betaling contant of per pin bij afhalen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is VAN REENEN MEUBELEN gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen van de aangeboden producten en of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door VAN REENEN MEUBELEN.

Artikel 4. Levering

4.1 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door VAN REENEN MEUBELEN overschreden wordt, met een minimum van 4 weken, zal VAN REENEN MEUBELEN u hiervan op de hoogte brengen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met VAN REENEN MEUBELEN te ontbinden, door dit schriftelijk (per brief of e-mail) aan VAN REENEN MEUBELEN te melden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VAN REENEN MEUBELEN verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Privacy policy

6.1 VAN REENEN MEUBELEN zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in één of meer bestanden.

6.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door VAN REENEN MEUBELEN kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan.

6.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

6.4 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 7. Garantie

7.1 VAN REENEN MEUBELEN geeft op alle goederen onderdelengarantie, dit houdt in dat wij kosteloos de onderdelen leveren wanneer er onverhoopt iets defect raakt binnen de gestelde garantietermijn, onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot eigen-installatie en met uitzondering van B-keus,en éénmalige fabrieksrestanten. Ook nadat de garantietermijn is verlopen, zal VAN REENEN MEUBELEN u een uitstekende service bieden.

7.2 De garantietermijnen van onze producten zijn afhankelijk van het product.

7.3 VAN REENEN MEUBELEN kan derhalve niet instaan voor haar producten bij niet-professionele montage.

7.4 Bij constateren van geen of niet deugdelijk onderhoud en bij het niet deugdelijk gebruiken van het product zal VAN REENEN MEUBELEN geen garantie kunnen verstrekken.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u VAN REENEN MEUBELEN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per brief of e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VAN REENEN MEUBELEN de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen of te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering en of afhalen aan VAN REENEN MEUBELEN te retourneren, producten die speciaal in opdracht van u besteld en of gemaakt en of vermaakt zijn, vallen buiten dit recht.

8.4 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien ongebruikt en in onbeschadigde originele verpakking, tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en de administratiekosten daarvan voor uw rekening komen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan,verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VAN REENEN MEUBELEN, dan wel tussen VAN REENEN MEUBELEN en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VAN REENEN MEUBELEN, is VAN REENEN MEUBELEN niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VAN REENEN MEUBELEN.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VAN REENEN MEUBELEN ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen ( per brief of e-mail) en zulks zonder dat VAN REENEN MEUBELEN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VAN REENEN MEUBELEN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan VAN REENEN MEUBELEN schriftelijk opgave doet van een adres, is VAN REENEN MEUBELEN gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan VAN REENEN MEUBELEN schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door VAN REENEN MEUBELEN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VAN REENEN MEUBELEN deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met VAN REENEN MEUBELEN in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VAN REENEN MEUBELEN vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 VAN REENEN MEUBELEN | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel